خدایا....

چشمانم را بازگردان؛

تا درک کنم!

دستانم را گشاده کن؛

تا در آغوش گیرم

و بدان،

که همان،

صدایی هستم که از زور گناه به گوش نمیرسد....

"مرا بخوان"