هر روز که از رو به رویت عبور میکنم !

          می ایستم..!

                          نگاهت میکنم....!

                                               با تمام وجود استشمامت میکنم...!

شاید به دورونت پی ببرم!

چشم هایم را باریک میکنم...!

جلو تر می آیم...!؟

به تنها چیزی که پی میبرم!؟

                                             حقیقت است!