هر وقت به فردا فکر می کنم .....!

آینده ای روشن و زیبا را در نظر میگیرم و به وجد می آیم....

ولی از این غافلم که.....!

 روشنایی فردا؛ به شمع هایی بستگی دارد که امروز جمع میکنم!