"شوق است در جدایی و جور است در نظر ؛هم جور به که طاقت شوقت نیاوریم"

 

چقدر وصف حال بود

وصف حال همین روز های سرد

سرد که نه؛

               سردتر

سردتر از فردا....

آری سرد تر!

چون؛

چون شاید فردایی نباشد....

زیباست؛ نه؟

نه!

نمیدانم

کاش قورباغه ای کر بودم؛

کاش!

---------------------------------

پ.ن1: تو تصویر بالا همین بیت شعر رو نوشتم؛ ذوق خودم بود شاید تلخ

پ.ن2: قورباغه ای کر رو پیشنهاد میکنم بخونید لینکش رو قرار دادم