هنوز هم؛ 

کتابخانه ام را بیشتر از کتاب هایم دوست دارم

" و ما همچنان دوره میکنیم؛ 

شب را؛

و روز را،

هنــوز را ..."