آن قدر وا‍‍ژه ی زیبا و دوست داشتنی ایست

که هرگز از نوشتن آن خسته نمیشوم

آنقدر این واژه عمیق و پر معنی ایست

که از نوشتن راجع به آن عاجزم

و آقدر بزرگ است

که نیاز ی به نوشتن من کوچک ندارد