آخرین برگ سفر نامه ی باران؛

                                      این است:

"که زمین چرکین است!"