اولین باری بود که کلمه ی "جان" را  از او میشنیدم!

مثل همیشه ظاهری آشفته ولی مهربان!

مثل همیشه غیر قابل پیش بینی و ترحم بر انگیز!

مثل همیشه ......

                انتخاب میان گریه و خنده را برای من دشوار می ساخت!

بوی آشنای حرف هایش را نمی فهمیدم!

اما ........!

........ بود!

 

                                   ---------------------

                                           اگر پر از ابهام بود ببخش!

                                                            ---------------------