چه بگویم؟

سخت متعجبم!؟

که چرا ؟؟؟؟؟

چرا در این بزرگراه بزرگ همه به فکر سبقتند؟

که چرا در این چهار راه که سبز بودن نشان چراغ های بیرنگش است، همه ایستاده و در چهار راه قرمز قبل همه به فکر رفتن و خلاصی اند؟

نمیدانم که چرا همه میدوند تا به هم برسند و بعد از هم دیگر فرار میکنند؟

نمیدانم که چرا هجوم این نمیدانم ها فقط سکوت را فریاد میکشد و نمیدانمی دیگر به ارمغان می آورد!

نمیدانم!؟