خداوند عز و جل میفرماید:

 

بنده ی من؛
هنگامی که نماز میخوانی چنان به تو گوش میدهم که گویی یک بنده دارم.

و تو چنان از من غافلی که گویی چندین خدا داری!