چه زیباست........؛

زمانی که او را میبینی و از شرم اشک از چشمانت شعله ور میشود.

چه زیباست........؛

زمانی که همین اشک، در و دیوار های مرداب گونه ی دلت را پاک میکند.

و اینگونه است که او میگوید:

این است آن اشرفی که من آفریدم و تمام هست و نیست را بنده ی او ساختم.

و چه زیباست........؛