چه قدر سخت میشود نفس کشید زمانی که میبینی‌؛

آدمهای دور و برت حتی اشتباهاتشانهم تکراریست!

زمان که که تعداد آنهایی که برای تو ناراحت میشوند را می توان با چشم شمرد!

زمانی که میفهمی برای چند نفر بیشتر مهم نیستی!

ولی خوشحالی ؛

چون آن چند نفر را دوست داری!

چون آن ها هم تو را دوست دارند!

چون او هم دوستت دارد!

چون تو هم او را دوست داری!

چون تنها نیستی!

چون تو هم بی رحمی!

 

پ.ن: یکی بهم گفت چرا تو وبلاگت اینهمه از این  « !  »  علامت استفاده میکنی؟!

منم بهش میگم: «  !  »