کوله بارم برپشت!

              افقی در راه است!


شب به سوی سحری

رهسپار سفری دور و دراز

 

سیل کم عمق سکوت،

                   همه را کر میکرد!

 

آشنای من و تو ؛

برگ خورشید سحر را داشت پر پر میکرد!


همه چون سیل سکوت در پریشانی خود گم بودند!


کوله بارم سنگین

               افقی دور و دراز


روبه رویم روشن

            پاهایم خواموش

                          عاشق شعر سفر

                                         هم صدای دریا

افقی در راه است!


میروم تا به سحر

                  تا برسم!


کوله بارم بر پشت

      افقی در راه است.