بودنش را از صدای پرندگان عاشق حس میکنم، از صدای کوچ باران، از صدای خنده های معصومانه و از صدای ..........

بودنش را از تلاتو خورشید حس میکنم، از نسیم سحر گاه، از رقص لاله ها و از .........

بودنش را حس میکنم چون هست،

هست و با آرامش حضورش مرا به آرامش میرساند .

و او هست هست و خواهد ماند ..................... .