امروز؛

یک روز از دیروز و دو روز از سه روز پیش میگذرد!

نه از دیروز خبری است و نه از سه روز پیش!

تنها؛

من و امروز و سرمای تابستانی این روز ها که دندانهایم را به مثال سگ به لرزه می اندازد!

راستی؛ سگ هم مگر میلرزد؟