بیا دست در دست؛

پای در پا؛

در این عشق بتازیم،

و بنازیم

به خود.

تا که ببازیم؛

همه روح

و همه تن.

 

بیا تا نهراسیم

از این روز

و خدا را بپرستیم

به نامش

که نهانیده نمود و ...

همه روح؛ همه تن

 

بیا تا که شود عشق؛

دو تا را؛

 

بیا....