سالهاست که از سی ام اولین خرداد زندگی ام میگذرد .......

هر سال هم به همه چیز نزدیک تر میشوم......

گناه؛ درد؛ زمین؛ زمان و ......

به خدا هم نزدیک تر شده ام ؟؟؟؟؟؟؟

جوابم را از وجودم میپرسم ؟

صدایی نمیاید ؟

هر سال این روز به یکانم واحدی اضافه میشود ولی ......

در سکوت

بی صدا

تــــــــبریک...!!!