احساس سنگینی میکنم

احساس گناه

احساس تنفر

احساس ............. .

فکر میکنم خدا با من غریبه است، فکر میکنم از زندگی دور شده ام، فکر میکنم  که  ........

این فکر ها و این احساس ها دیگر توانم را بریده دیگر نمیدانم چه کار کنم ؛ اگر هم بدانم نمیتوانم .....!

مینویسم شاید سبک تر شوم شاید راه توانستنم همین است و شاید هم ....!