گاهی در پیچ گاهی؛ پیچ میخورم

گاهی تیش بر ریش میزنم

گاهی بیش از هیچ نگاه میکنم

و گاهی فقط آه میکنم

 

گاهی پیچ میخورم و درست بر ریش میکنم و هیچ نمیفهمم

گاهی هیچ میکنم و دست بر ریش میکنم و در زندگی پیچ میخورم

 

گاهی زیاد میبینم

و گاهی .....

 

گاهی بیش هیچ؛ به هیچ نزدیک میشوم

و گاهی .....

 

گاهی پیچ میخورم و درست بر ریش میکنم و هیچ نمیفهمم

گاهی هیچ میکنم و دست بر ریش میکنم و در زندگی پیچ میخورم