ابهام دارد؛

من ابهام دارم،

یا من؟

سلام

فقط از یک بند تا بند دیگرش واضح است

همین

اما ما که حرکت میکنیم؛

پس ابهام داریم

گذشته را هم خوب یاد نگرفتیم

خوب نگاه کن

نگاه کن

انگار تمام راه ها به هم ختم می شود

پس ابهام دارد

گاهی تجربه های گذشته هم ابهام دارد

پس ابهام دارد

گاهی چای خوردن هم ابهام دارد

پس ابهام دارد

گاهی اینجا، مردن هم ابهام دارد

پس ابهام دارد

اینجا گاهی پی بردن هم ابهام دارد

پس ابهام دارد

پس ابهام دارد؟

ابهام دارد و لحظه که نه؛

ساعت که نه؛

روز که نه؛

ماه که نه؛

عمر می گزاریم؟

پس ابهام دارد

راستی؛ این خط ها می آیند؟ یا می روند؟

پس ابهام دارد

راه ها...

راه من

راه تو

همه ابهام دارد

پس ابهام دارد

همه را به هم وصل کرده اند

همه را

اینجا همه ابهام دارد

پس ابهام دارد

پس ابهام دارم

خدایا دستت را بنداز؛

اینجا همه ابهام دارند.