سالی گذشت؛

دقیقا یک !

سالی به سان شب .

و برای من امروز 

سحری است.

و هر روز همین.

و این روز هاست

که گذر می کند

شاید

شایدم

شب ها

اما چه تفاوت است

این میان

زمانی که 

هر دو را داری

شب را

شبی که به سحرت ختم می شود

و 

روزی که آغاز می شود

به سال یک گذشت

به روز سیصد و شصت و پنج ...

اما هنوز امروز است

بسم الله تبسم

سلام

.